Inhoudelijke focus van Telos

 
De twee werkvelden van Telos zijn:

 

1.  Duurzaamheid gemeten

Dit heeft betrekking op al die onderzoeksactiviteiten en adviesprojecten die zich richten op het inzichtelijk maken van de bijdrage van beleid/plannen/activiteiten aan duurzame ontwikkeling. Wat moeten we verstaan onder duurzame ontwikkeling en hoe valt die te bepalen en te evalueren? Centraal in dit werkveld staat de (door)ontwikkeling van duurzaamheidmonitors en het toepasbaar maken daarvan voor de richtinggeving en evaluatie van provinciale, regionale en projectmatige ontwikkelingen. Voordat de bijdrage aan duurzame ontwikkeling kan worden gemeten, zal eerst duidelijk moeten worden wat men verstaat onder duurzame ontwikkeling. Wat zijn de ambities, op welke termijn, wat zijn de middelen? Vandaar dat voorafgaand aan de feitelijke meting, de situationele invulling van het begrip duurzame ontwikkeling een essentiële stap is.

2.  Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling heeft betrekking op al die onderzoeks­activiteiten en adviesprojecten die zich richten op een duurzame door- of herontwikkeling van gebieden.
Daarbij kan het gaan om de ontwikkeling van bedrijventerreinen, van stadswijken, plattelandsgemeenschappen, (nationale) landschappen, cultuurhistorisch erfgoed, regio's.

Inzet is om in al die gevallen economische, ecologische en sociaal-culturele gebiedswaarden in onderling verband te versterken, met betrokkenheid van de verschillende daarbij betrokken maatschappelijke actoren. Telos levert in dergelijke trajecten zowel kennis aan over duurzame ontwikkeling, als aan die kennis gerelateerd procesmanagement. 

 

Cookie-instellingen