Bestuurlijke vorm


Telos is gevestigd aan de Universiteit van Tilburg en vormt een onderdeel van het TSC, Tilburg Sustainability Centre.
 

Telos is medio 1999 ontstaan als uitvloeisel van het Manifest Brabant 2050. Centraal stond de intentie om als intermediair tussen kennis en praktijk de duurzame ontwikkeling van Brabant te begeleiden en evalueren. Daartoe heeft Telos in de loop der tijd een drietal kennissporen ontwikkeld. Deze betreffen: (1) de interactieve normering en monitoring van duurzame ontwikkeling, (2) interactieve modellen van duurzame gebiedsontwikkeling en (3) de integrale analyse van vormen van eco-efficiency. Samen leveren deze kennissporen de ingrediënten voor een integrale, interactieve duurzame gebiedsontwikkeling, van de fase van de planvorming en de ontwikkeling, tot aan de fase van verantwoording en beheer.
 

Momenteel vormt de Provincie Noord-Brabant nog steeds een van de belangrijkste partners van Telos. Maar daarnaast is Telos ook actief in de rest van Nederland en daarbuiten. Telos wil zich daarbij nadrukkelijk positioneren als bemiddelaar tussen wetenschappelijke kennis en innovatieve praktijk. Samen met externe partners wordt relevante kennis gemobiliseerd en waar nodig opnieuw ontwikkeld, ten behoeve van nieuwe vormen van duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling wordt daarbij opgevat in de brede betekenis van het woord. Inzet is om te komen tot een betere onderlinge afstemming van economische, ecologische en sociaal-culturele belangen/waarden.
 

Telos geeft er de voorkeur aan om in haar projecten te werken in de vorm van een netwerkorganisatie. Structurele partners daarbij zijn met name de Universiteit van Tilburg, de Provincie Noord-Brabant en Het Pon, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Maar daarnaast werkt Telos samen met een brede waaier van organisaties (zie overzicht Partners).